J37 Hy'Shqa Female born to J14 (Samish), her third calf, early Jan. 2001

J37 Hy'shqa

J37 Hy'Shqa Female born to J14 (Samish), her third calf, early Jan. 2001